...
پ.ن1:متن نداریم!!!!
پ.ن2:گاهی احساس میکنم که چقدر خوب است وقتی چیزی (کسی) که نیست (نبوده) هست!!!!