تابستان خود را چگونه گذراندید؟

صبح ها سربازی! عصرها در صف نانوایی!

پاییز خود را چگونه گذراندید؟

صبح ها سربازی! عصرها در صف نانوایی!

زمستان خود را...؟


#روزانه_های_یک_سرباز