سال ها پیش گلی رویید در مرداب، نیلوفر نام...

که وبلاگش به دستور کمی ته ی مص ادی ق مج رما نه تعطیل شد.

همین...

(این پست هم احتمالا موقتی است!!)پی نوشت:

دارم از برگشتنت ذوق مرگ میشم گل خانوم

بعد از 6 سال