این بار تفألی زدیم به حافظ و از بدِ حادثه  بخش هزلیات حافظ آمد!!! از آنجا که خانواده از اینجا رد می شود سریعا بر پست قبلی رمز گذاشتیم تا حفظ آبرو کرده باشیم!! پس اگر از آن دسته از آدمهای خانواده دارش هستید که اگر بخوانید فشارتان می افتد و آب قند لازم می شوید و می خواهید حافظ علیه الرحمه را مورد عنایتِ فحش و فصیحت قرار دهید لطفا بیخود و بی جهت تقاضای رمز نفرمایید!!

 

کانال تلگرامی خمار مستی  شامل نوشته های کوتاه، خلاصه اخبار، شعر، عکس، ترانه و...