میشه فقط یه چیزی بگی؟

چی؟

نمی دونم

اولین چیزی که به ذهنت می رسه!

من مغزم خالیه از کلمه