قدرت وسیله نیست. هدف است . آدمی دیکتاتوری را به منظور حراست از انقلاب بر پا نمیکند ، انقلاب می کند تا دیکتاتوری را بر پا کند


#جورج_اورول
کتاب 1984


https://telegram.me/khomaremasti