بهاربهار بهار
باز بهار آمده است
بهار زیبا و فرخ بنیان
بهار زیبای من
بهار، سرزندگی است
بهار، عطر زندگی است 
عطر خوش خاک نم خورده و شکوفه های بادام
پیچ امین الدوله
درختان گل عروس و بید مجنون
باران باران باران...
آبشارگنجنامه
یاد تو...
بهار،شور و مستی و شکفتن است
بهار، هشتی یک دانشکده قدیمی است...
بهار راهی است که از پشت مسجد میگذرد...
بهار، دلتنگی است
بهار، سرزندگی است
بهار، برازندگی است
بهار، بارندگی است
آری
باران است
باران باران باران...
هبوط از آسمان...
بهار یاد است ... یار است ... یاد یار است...
خاطر یار و دود سیگار است...
بهار... بهار... بهار...
بهار یعنی زندگی
یعنی زندگانی
نغمه ی یاران دبستانی
خاطرات روزهای بارانی
شوق آزادی یک زندانی
بهار و  اوج پرواز پرنده در آسمان، ذهن در خیال، 
عشق  در جان،
 بوسه در نهان،
بهار با طراوت می آید 
بهار با سخاوت می آید
بهار که می آید سبز می شویم
                       حتی اگر فقط خاطره باشد
بهار که می آید سبز می شویم 
                        حتی اگر فقط خاطره نباشد
                         حتی اگر خاطره ها سرخ باشند...
بهار
بی قرار می شویم
بهار عشق گل است 
بهار غزل بلبل است
بهار آواز دل است
بهار نوای ساز است، موسیقی خداست، شعر طبیعت است...
بهارا زیبا بنواز 
                 ولی غزل خداحافظی کوک مکن...
                                                     بهار بهار بهار...
                                                                      همیشه دوستت دارم بهار 


,